Web Content Viewer
Actions

Browser Translation

Safari

English

Safari offers translation directly in the browser if your Mac is running Mojave, Catalina, Big Sur, or newer operating systems. 

 1. In Safari logoSafari, go to the webpage you want to translate.
 2. If the webpage can be translated, the address bar displays the Translate Button Safari translate button.
 3. Click the Translate button Safari translate button, then choose a language.

Safari on Mobile

The Safari mobile App offers translation for iPhone in iOS 14+ and iPadOS 14+.

 1. When you visit a website in another language, you may see the Translate button Safari translate buttonand "Translation Available" flash in the address bar.
 2. Tap the action button on the left side of the address bar while visiting a site that you need to translate. The button looks like two A's next to each other.
 3. Tap Translate to [preferred language].
 4. Tap Enable Translation if prompted.

If your mobile device has an older operating system, you’ll need to download the Google Translate App or Microsoft Translator App.

Español

Safari ofrece traducción directamente en el navegador si tu Mac ejecuta Mojave, Catalina, Big Sur o sistemas operativos más recientes.

 1. En Safari logoSafari, ve a la página web que quieres traducir.
 2. Si la página web se puede traducir, la barra de direcciones muestra el botón Traducir Safari translate button.
 3. Hacer Clic en el botón Traducir Safari translate buttony, a continuación, selecciona un idioma.

Safari en dispositivos móviles

La aplicación móvil Safari ofrece traducción para iPhone en iOS 14+ y iPadOS 14+.

 1. Cuando visita un sitio web en otro idioma, es posible que vea el botón Traducir Safari translate buttony «Traducción disponible» parpadean en la barra de direcciones.
 2. Toca el botón de acción en el lado izquierdo de la barra de direcciones mientras visitas un sitio que necesitas traducir. El botón parece dos A una al lado de la otra.
 3. Toca Traducir a [idioma preferido].
 4. Toca Habilitar traducción si se te solicita.

Si su dispositivo móvil tiene un sistema operativo antiguo, tendrá que descargar el Aplicación Google Translate o Aplicación Microsoft Translator.

Soomaali

Safari bixisaa turjumaad si toos ah in browser haddii aad Mac waxaa socda Mojave, Catalina, Big Sur, ama nidaamyada hawlgalka cusub.

 1. Gudaha Safari logoSafari, tag bogga aad rabto inaad turjunto.
 2. Haddii websaydhka la turjumi karo, barta cinwaanka ayaa soo bandhigaya badhanka tarjumaadda Safari translate button.
 3. Guji badhanka tarjumaadda Safari translate button, ka dibna dooro luqad.

Safari on Mobile

Safari mobile App wuxuu bixiyaa tarjumaad loogu talagalay iPhone ee iOS 14+ iyo iPadOS 14 +.

 1. Marka aad booqato website a luqad kale, waxaad arki kartaa badhanka Translate Safari translate buttoniyo “Translation Available” flash ee bar cinwaanka.
 2. Taabo batoonka ficilka dhinaca bidix ee cinwaanka cinwaanka intaad booqaneyso goob aad u baahan tahay inaad turjunto. Badhanka wuxuu u eg yahay laba A ee ku xiga midba midka kale.
 3. Taabo Translate si aad u [luqadda doorbidayso].
 4. Taabo Awood u yeelo Turjumaadda haddii la keeno.

Haddii qalabkaaga gacanta uu leeyahay nidaam hawlgal oo duug ah, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso Google Translate App ama Barnaamijka Turjubaanka Microsoft.

简体中文

如果你的 Mac 运行的是莫哈韦沙漠、卡塔利娜、大苏尔或更新的操作系统,Safari 浏览器会直接在浏览器中提供翻译。

 1. Safari logoSafari 浏览器,转到要翻译的网页。
 2. 如果网页可以翻译,地址栏会显示 “翻译” 按钮 Safari translate button
 3. 点击 “翻译” 按钮 Safari translate button,然后选择一种语言。

移动版 Safari

Safari 移动应用程序提供适用于 iOS 14+ 和 iPadOS 14+ 的 iPhone 翻译。

 1. 当您访问其他语言的网站时,您可能会看到 “翻译” 按钮 Safari translate button和 “翻译可用” 在地址栏中闪烁。
 2. 访问需要翻译的网站时,点击地址栏左侧的操作按钮。该按钮看起来像两个 A 彼此相邻。
 3. 轻点 “翻译成 [首选语言]”。
 4. 如果出现提示,请点按启用翻译。

如果您的移动设备使用的是较旧的操作系统,则需要下载 谷歌翻译应用程序 要么 微软翻译应用程序

العربية

يقدم Safari الترجمة مباشرة في المتصفح إذا كان جهاز Mac الخاص بك يعمل بنظام Mojave أو Catalina أو Big Sur أو أنظمة تشغيل أحدث.

 1. في Safari logoSafari، انتقل إلى صفحة الويب التي تريد ترجمتها.
 2. إذا أمكن ترجمة صفحة الويب، يعرض شريط العناوين زر الترجمة Safari translate button.
 3. انقر فوق الزر «ترجمة» Safari translate button، ثم اختر لغة.

سفاري على الجوال

يوفر تطبيق Safari للجوال ترجمة لأجهزة iPhone في iOS 14+ و iPadOS 14+.

 1. عند زيارة موقع ويب بلغة أخرى، قد ترى زر الترجمة Safari translate buttonوفلاش «الترجمة المتاحة» في شريط العناوين.
 2. اضغط على زر الإجراء الموجود على الجانب الأيسر من شريط العناوين أثناء زيارة موقع تحتاج إلى ترجمته. يبدو الزر مثل اثنين من A بجانب بعضهما البعض.
 3. انقر على ترجمة إلى [اللغة المفضلة].
 4. انقر فوق تمكين الترجمة إذا طُلب منك ذلك.

إذا كان جهازك المحمول يحتوي على نظام تشغيل قديم، فستحتاج إلى تنزيل تطبيق ترجمة جوجل أو تطبيق ميكروسوفت المترجم.

Google Chrome

English

When you visit a webpage in another language, Chrome will translate the page for you. Translation is automatically enabled in Chrome for both desktop and mobile versions.

 • In Chrome, go to a webpage written in another language.
 • A pop-up may automatically appear where you can choose the language you want.
 • If the pop-up does not appear, click the Translate Button  in the address bar and choose your preferred language.

Español

Cuando visites una página web en otro idioma, Chrome traducirá la página automáticamente. La traducción se habilita automáticamente en Chrome tanto para las versiones de escritorio como para dispositivos móviles.

 • En Chrome, ve a una página web escrita en otro idioma.
 • Es posible que aparezca automáticamente una ventana emergente en la que puede elegir el idioma que desea.
 • Si la ventana emergente no aparece, haga clic en el botón Traducir en la barra de direcciones y elige el idioma que prefieras.

Soomaali

Markaad booqato bogga luqad kale, Chrome ayaa kuu turjumi doonta bogga adiga. Tarjumaadda ayaa si otomaatig ah loogu karti geliyaa Chrome labadaba desktop -ka iyo noocyada mobilada.

 • Gudaha Chrome, tag bogga internetka oo ku qoran luqad kale.
 • Pop-up ayaa si otomaatig ah u muuqan kara meesha aad ka dooran karto luqadda aad rabto.
 • Haddii pop-up-ka uusan muuqan, dhagsii badhanka Translate cinwaanka cinwaanka oo dooro luqadda aad doorbideyso.

简体中文

当您访问其他语言的网页时,Chrome 会为您翻译该网页。在Chrome中,桌面版和移动版都会自动启用翻译。

 • Chrome,转到用另一种语言编写的网页。
 • 可能会自动出现一个弹出窗口,您可以在其中选择所需的语言。
 • 如果未出现弹出窗口,请单击 “翻译” 按钮 然后选择您喜欢的语言。

العربية

عند زيارة صفحة ويب بلغة أخرى، سيقوم Chrome بترجمة الصفحة لك. يتم تمكين الترجمة تلقائيًا في Chrome لكل من إصدارات سطح المكتب والجوال.

 • في Chrome، انتقل إلى صفحة ويب مكتوبة بلغة أخرى.
 • قد تظهر نافذة منبثقة تلقائيًا حيث يمكنك اختيار اللغة التي تريدها.
 • إذا لم تظهر النافذة المنبثقة، فانقر فوق زر الترجمة في شريط العناوين واختر لغتك المفضلة.

Mozilla Firefox

English

Firefox does not offer a translations feature, however, you can download a Google Translate extension for Firefox.

 1. Install Google Translate extension.
 2. In Firefox, select the content that you wish to translate.
 3. Right-click on the selected content.
 4. Select the “To Google Translate” option.

Firefox on Mobile

If you are using Firefox on a mobile device, you’ll need to download the Google Translate App or Microsoft Translator App for for Android or Google Translate App or Microsoft Translator App or iOS.

Español

Firefox no ofrece una función de traducción, sin embargo, puedes descargar una extensión de Google Translate para Firefox.

 1. Instalar Extensión Google Translate.
 2. En Firefox logoFirefox, selecciona el contenido que deseas traducir.
 3. Haga clic derecho en el contenido seleccionado.
 4. Seleccione la opción «Al traductor de Google».

Firefox en dispositivos móviles

Si utilizas Firefox en un dispositivo móvil, tendrás que descargar el Aplicación Google Translate o Aplicación Microsoft Translator para Android o Aplicación Google Translate o Aplicación Microsoft Translator o iOS.

Soomaali

Firefox ma bixiso muuqaal turjumaad ah, si kastaba ha noqotee, waxaad kala soo bixi kartaa kordhinta Google Translate for Firefox.

 1. Ku rakib Kordhinta Google Translate.
 2. Gudaha Firefox, xulo waxyaabaha aad rabto inaad turjunto.
 3. Midig-guji waxyaabaha la xushay.
 4. Xulo ikhtiyaarka “Google Translate”.

Firefox on Mobile

Haddii aad ku isticmaaleyso Firefox aaladda mobilada, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo Google Translate App ama Barnaamijka Turjubaanka Microsoft loogu talagalay Android ama Google Translate App ama Barnaamijka Turjubaanka Microsoft ama macruufka.

简体中文

Firefox 不提供翻译功能,但是,你可以下载适用于 Firefox 的谷歌翻译扩展程序。

 1. 安装 谷歌翻译扩展
 2. Firefox,选择要翻译的内容。
 3. 右键单击所选内容。
 4. 选择 “转到 Google 翻译” 选项。

移动版上的火狐

如果您在移动设备上使用 Firefox,则需要下载 谷歌翻译应用程序 要么 微软翻译应用程序 适用于安卓或 谷歌翻译应用程序 要么 微软翻译应用程序 或者 iOS。

العربية

لا يقدم Firefox ميزة الترجمات، ومع ذلك، يمكنك تنزيل ملحق ترجمة Google لـ Firefox.

 1. تثبيت ملحق ترجمة جوجل.
 2. في Firefox، حدد المحتوى الذي ترغب في ترجمته.
 3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المحتوى المحدد.
 4. حدد خيار «ترجمة Google».

فايرفوكس على الهاتف المحمول

إذا كنت تستخدم Firefox على جهاز محمول، فستحتاج إلى تنزيل تطبيق ترجمة جوجل أو تطبيق ميكروسوفت المترجم لالروبوت أو تطبيق ترجمة جوجل أو تطبيق ميكروسوفت المترجم أو iOS.

Microsoft Edge

English

Edge comes with a translation feature automatically enabled.

 1. In Edge, open a webpage written in another language.
 2. You’ll see a “Translate To” list.
 3. Choose the language you want.

Edge on Mobile

 1. Launch Microsoft Edge.
 2. Tap the menu icon (…).
 3. Select Settings.
 4. Select Translate.
 5. Slide the button to On.
 6. Open any website written in another language.
 7. A pop-up appears asking if you want to translate.
 8. Tap the language you want.

Español

Edge viene con una función de traducción habilitada automáticamente.

 1. En Edge, abra una página web escrita en otro idioma.
 2. Verás una lista "Traducir a".
 3. Elija el idioma que desee.

Edge en el móvil

 1. Inicie Microsoft Edge.
 2. Toque el icono de menú (…).
 3. Seleccione Configuración.
 4. Seleccione Traducir.
 5. Deslice el botón a Activado.
 6. Abra cualquier sitio web escrito en otro idioma.
 7. Aparece una ventana emergente que le pregunta si desea traducir.
 8. Toque el idioma que desee.

Soomaali

Edge wuxuu la yimaadaa muuqaal tarjumaad si otomaatig ah u shaqeynaya.

 1. Edge, fur bog ku qoran luqad kale.
 2. Waxaad arki doontaa liistada "Translate To".
 3. Dooro luqadda aad rabto.

Edge on Mobile

 1. Daahfurka Microsoft Edge.
 2. Taabo astaanta menu-ka (…).
 3. Xullo Xullo.
 4. Xullo Tarjumaad.
 5. Ku dhaji batoonka On.
 6. Furo degel kasta oo ku qoran af kale.
 7. Waxaa soo baxaya popup-ka oo weydiinaya haddii aad rabto inaad turjunto.
 8. Taabo luqada aad rabto.

नेपाली

एज एक अनुवाद सुविधाको साथ आउँछ जुन स्वचालित रूपमा सक्षम हुन्छ।

 • एजमा, अर्को भाषामा लेखिएको वेबपृष्ठ खोल्नुहोस्।
 • तपाई "अनुवाद गर्न" सूची देख्नुहुनेछ।
 • तपाईले चाहानु भएको भाषा छनौट गर्नुहोस्।

मोबाइलमा एज

 • माइक्रोसफ्ट एज सुरू गर्नुहोस्।
 • मेनू आइकन ट्याप गर्नुहोस् (…)
 • सेटिंग्स चयन गर्नुहोस्।
 • अनुवाद चयन गर्नुहोस्।
 • बटन अन गर्न स्लाइड गर्नुहोस्।
 • अर्को भाषामा लेखिएको कुनै पनि वेबसाइट खोल्नुहोस्।
 • पप-अप देखिन्छ यदि तपाईं अनुवाद गर्न चाहानुहुन्छ भने।
 • तपाईले चाहानु भएको भाषामा ट्याप गर्नुहोस्।

中文

Edge具有自動啟用的翻譯功能。

 1. 在Edge中,打開用另一種語言編寫的網頁。
 2. 您會看到“翻譯到”列表。
 3. 選擇所需的語言。

移動端優勢

 1. 啟動Microsoft Edge。
 2. 點擊菜單圖標(…)。
 3. 選擇設置。
 4. 選擇翻譯。
 5. 將按鈕滑到開。
 6. 打開任何用其他語言編寫的網站。
 7. 出現一個彈出窗口,詢問您是否要翻譯。
 8. 點擊您想要的語言。